Eesti Harrastusteatrite Liidu arengukava 2016-2020


Deprecated: Non-static method mod_fancypantsaccordionHelper::getList() should not be called statically in /home/harrastu/public_html/modules/mod_fancypantsaccordion/mod_fancypantsaccordion.php on line 16

Deprecated: Non-static method mod_fancypantsaccordionHelper::load_jquery() should not be called statically in /home/harrastu/public_html/modules/mod_fancypantsaccordion/mod_fancypantsaccordion.php on line 21
 • SISSEJUHATUS Open or Close

  Käesolev arengukava määratleb Eesti Vabariigi kultuuripoliitikast lähtuvalt MTÜ Eesti Harrastusteatrite Liidu (lühendatult EHL) arengu eesmärgid ning pakub välja tegevused nende saavutamiseks. Arengukava on koostatud aastateks 2016-2020.

  Arengukava koostamise eesmärgiks on kujundada ühine arusaam organisatsiooni ülesannetest ja arengusuundadest, et tagada mõtestatud ja sihipärase tegevusega Eesti Harrastusteatrite Liidu stabiilne areng. Arengukava kehtestab EHL strateegilised eesmärgid aastani 2020 ning määratleb arenguperspektiivi koos selleks vajalike ressursside kavandamisega.

  Dokumendi koostamise lähtealuseks on põhiseaduse preambula, mis sätestab ülesande kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Teiseks oluliseks ja arvestatavaks dokumendiks EHL arengukava koostamisel on „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“, mis sisaldab kultuuripoliitika kujundamise ja elluviimise põhimõtteid ning valdkondlikke prioriteete. Arengukava koostamisel tugineti ka Eesti elukestva õppe strateegiale tagamaks Eesti inimestele nende vajadustele ning võimetele vastavate õpivõimaluste loomise.

  Arengukava on organisatsiooni jätkusuutliku tegutsemise aluseks ja on koostatud EHL töö paremaks korraldamiseks. Arengukava reguleerib teatrikunsti valdkonna arengueelduste loomist ning harrastusteatri/kooliteatri rolli kultuuri valdkonna osana. Arengukavas püstitatud eesmärkidele tuginedes on koostatud tegevuskava aastani 2020. Eesmärgid ja nende täitmine ning aastane detailne tegevuskava koostatakse juhatuse poolt igal aastal, IV kvartalis. Selle käigus hinnatakse eelneva aasta jooksul saavutatud tulemusi ning vastavalt vajadusele tehakse täiendusi ka arengukavasse. Juhatus koostab kokkuvõtte arengukavas seatud eesmärkide saavutamiseks tehtust ja edastab sellekohase teave üks kord aastas EHL üldkogule.

  Arengukava koostamist alustati EHLi üldkogul 7.veebruaril 2015, liikmeid kohal 35, ja lõpetati 13.veebruaril 2016 toimunud ülekogul, liikmeid kohal 33. Arengukava arutati mitmel Liidu juhatuse koosolekul. Lisaks osales arengukava koostamisel Kultuuriministeeriumi esindaja.Üldkogu andis korralduse EHLi juhatusele uus arengukava kinnitada 2016. aasta veebruari jooksul.

  Täname kõiki, kes aitasid kaasa MTÜ Eesti Harrastusteatrite Liidu arengukava koostamisele.

 • EESTI HARRASTUSTEATRITE LIIDU TUTVUSTUS Open or Close

  Eesti Harrastusteatrite Liit on kultuurilis-hariduslik mittetulundusühing. Eesti Harrastusteatrite Liit on keskselts, mis koordineerib ja arendab rahvakultuuri valdkonna - harrasteatrid/kooliteatrid tegevust Eestis.

  1.1. KONTAKTANDMED

  Eesti Harrastusteatrite Liit

  registrikood 80070776

  Vene 6, 10123 Tallinn

  www.harrastusteatrid.org

  www.facebook.com/EestiHarrastusteatriteLiit/?ref=hl

  Telefon 6464 080

  1.2. ÜLDINE TUTVUSTUS

  Eesti Harrastusteatrite Liit on eraõiguslik juriidiline isik. Oma tegevuses juhindub EHL Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, vabahariduse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest ja põhikirjast. EHL ühendab harrastusteatreid ja nende liikmeid.

  Eesti Harrastusteatrite Liit on asutatud 23. septembril 1989. a. Tallinnas.

  Aastatega on EHLi tegevus laienenud ja praegu ei tegele EHL mitte ainult oma liikmeskonnaga vaid koordineerib ja organiseerib teatri harrastuslikku liikumist nii täiskasvanute kui koolilaste osas kogu vabariigis.

  EHLi põhieesmärgiks on rahvuskultuuri traditsiooni säilitamine teatriharrastusliku tegevuse kaudu.

  Eesti Harrastusteatrite Liit:

  - korraldab koolitust;

  - kogub ja kirjastab õppematerjale ja muid teatriharrastusliku liikumise edendamiseks vajalikke trükiseid ja teabematerjale;

  - aitab asutada uusi harrastusteatreid;

  - kogub ja levitab teatriharrastuslikku tegevust puudutavat teavet;

  - korraldab koosolekuid, seminare, teatrifestivale, konverentse, laagreid, konkursse, ülevaatusi, foorumeid, loominguõhtuid ja muid sündmusi;

  - töötab välja kultuuri- ja haridusalaseid projekte ning koordineerib nende elluviimist;

  - osaleb koostööprojektides teiste ühendustega nii kodu- kui välismaal;

  - suhtleb harrastusteatreid ühendavate organisatsioonide ja teiste loominguliste ühendustega nii kodu- kui välismaal;

  - korraldab harrastusteatrite tegevuse ajaloo uurimist ja arhiivi;

  - algatab või toetab aunimetuste, riiklike autasude, loominguliste preemiate ja stipendiumide määramist harrastusteatrite valdkonna tegijatele;

  - tellib lavateoseid ja teatrialaseid kirjutisi;

  - võimalusel toetab liitu mittekuuluvate asutuste ja organisatsioonide teatriharrastuslikku tegevust

  1.3. LIIKMED Eesti Harrastusteatrite Liidu liikmed 13.veebruar 2016 seisuga 61.

  MAAKOND

  TEATREID KOKKU

  TEATRI NIMI

  VILJANDIMAA

  4

  Abja EHH-Teater

     

  Viljandi Nukuteater

     

  MTÜ Seasaare Näitemängu Selts

     

  Kolmas Voorus

  PÕLVAMAA

  1

  Alle-Saija Teatristuudio

  VALGAMAA

  3

  Otepää Teater

     

  Riidaja Rändurteater

     

  MTÜ Kungla muusikali teatritrupp

  HARJUMAA

  4

  AX-teater

     

  Jõelähtme Lavagrupp

     

  KEHRA NUKK

     

  MTÜ ART ARENA Teater Veer & Špaga

  TARTUMAA

  3

  Elva Sinilinnu Teater

     

  Teatritrupp "Emu"

     

  MTÜ Laulu-Mänguselts Helin

  RAPLAMAA

  4

  Hageri harrastusteater H.H.H.

     

  Kaiu Harrastusteater "Pooleldi ..."

     

  Kuimetsa rahvamaja näitering IDU

     

  Vana-Vigala näitetrupp "Topelt-Kiiks“

  LÄÄNEMAA

  2

  SEE-TEATER

     

  Teater Randlane

  JÕGEVAMAA

  7

  Jõgeva Linna Teater

     

  Wiera Teater

     

  Kasepää Teatritrupp

     

  MTÜ LOOK

     

  Palamuse Amatöörteater

     

  Põltsamaa Teater ELLUNÄOD

     

  Tabivere Harrastusteater

  PÄRNUMAA

  3

  Kaisma Võsateater

     

  Teater TRET

     

  Vändra näitetrupp

  JÄRVAMAA

  3

  Koeru Huviteater

     

  Paide Huviteater

     

  Alburahva Teater

  LÄÄNE-VIRUMAA

  5

  Laekvere Külateater "Eedi"

     

  MTÜ KaRakTer Rakvere Näitetrupp

     

  Ranna-Viru Rahvateater

     

  Roela näitering "Kartoffel"

     

  Sõmeru Näitering

  IDA-VIRUMAA

  2

  OTPAD

     

  Waene Muune

  SAAREMAA

  5

  MTÜ Saaremaa Teater

     

  Orissaare Kultuurimaja näitering

     

  Salme Vallateater

     

  Taritu Tubateater

     

  Tornimäe näitemänguselts TUNGAL

  TALLINN

  7

  Eesti Luguteater

     

  Improgrupp Jaa!

     

  Salme Teater

     

  Tallinna Tugikeskuse "JUKS" Näitetrupp

     

  Tallinna Võru Seltsi näitetrupp "Tungõl"

     

  Teoteater

     

  Vana Vabriku Kinoteater (MTÜ Lina ja Lava Selts)

  TARTU

  5

  Tartu Üliõpilasteater

     

  Teater Nora

     

  Vilde Teater

     

  Lendteater

     

  Must Jaam

  ÜLE EESTILINE TEATER

  2

  Eesti Näitejuhtide Teatritrupp

     

  Kesk-Eesti Teatritrupp

  VÄLISEESTI TEATER

  1

  Stockholmi HobiTeater

   

  1.3.1.KOOLITEATER

  Esinemiskunstide, eelkõige teatri, õpetamine on privileeg, aga ka vastutus. Kui see on tehtud hästi, võib see suuresti muuta noore inimese elu. Kui see on aga tehtud halvasti, siis võib see muuta noore inimese enesekindlusetuks ja hoida tema arengut tagasi. Seetõttu on kooliteater õpilasele olulisim võimalus teatrikunstiga tegelemiseks. Õpetaja-juhendaja roll on suur.

  Eestis on kooliteatri tegemine populaarne ja seda on toetanud kooliteatrite festivalide toimumine. Eesti Harrastusteatrite Liit korraldab igal aastal kooliteatrite riigifestivale kolmes vanuseastmes. Idee teatrifestivali korraldamiseks tekkis 1981. aastal ühel isetegevuse ülevaatusel. Esimene õpilaste teatrifestival toimus 1982. aastal Rakveres Valdur Liivi ja Maret Oomeri eestvedamisel. Selleks, et täpsemalt määratleda, millega on tegemist, sai festival nimeks „Kooliteater 1982, Rakvere“. Sellist nimekuju kannab festival tänapäevani. Esimesest festivalist võttis osa 11 gruppi. Programmis oli teatri- ja tsirkuseetendusi, aga ka luulekavasid. Kuna festivalist osa võtta soovijate arv kasvas kiiresti, siis alates 1990. aastast hakati korraldama eraldi festivale keskastmele (5. – 9.kl) ja keskkooli õpilastele. Alates 2002. aastast toimub igal aastal ka algklasside festival. Riigifestivalidest saavad osa võtta kõikide maakondade ning Tallinna ja Tartu esindajad. Selleks, et valikuid teha, korraldatakse eelnevalt maakondlikke teatripäevi või festivale. Tänu nendele kohalikele teatripäevadele on kooliteatrite süsteem väga avatud ja laiapinnaline. Lisaks toimub igal aastal mitmeid kooliteatrite sündmusi:

  Luuleteatrite festival algklasside ja põhikooli õpilastele “Tuulelapsed” Jõgeval

  Teatrifestival Teenifest Laulasmaal

  Õpilasetlejate riigikonkurss erinevais Eestimaa paigus

  Saaremaa Miniteatripäevad“ Kuressaares, Saaremaal

  Teatrifestival “Savilind” puuetega lastele Tartus

  Betti Alverile pühendatud luulepäevad “Tähetund” Jõgeval

  Kirjanduslik teatriprojekt

  Eesti kooliteater on unikaalne nähtus oma pikaajaliste traditsioonidega ja mitmekülgsete sündmuste poolest. Taolist iga-aastast riigifestivalide süsteemi ei ole Põhjamaades ega Baltikumis.

  Festivalid on arendanud ja tõhustanud õpilaste teatrikunstialast tegevust. Kuid kasutamata on teatrikunsti kasvatuslikud ja hariduslikud võimalused ja potensiaal üldharidus koolides, mis tagaks kõigile õpilastele võimaluse teatriprotsessis osaleda.

  Kooliteatrite tegevuse peaülesanded on läbi aegade olnud:

  1. Isiklike võimete ja oskuste arendamine konkreetsete teatritegevuste kaudu.

  2. Õpilastele läbi praktilise teatritegevuse võimaluse andmine eneseavastamiseks oma isiksuse mõistmiseks ja mitmekülgseks arendamiseks.

  3. Õpilastele võimaluse andmine oma eneseväljendusoskuse arendamiseks.

  4. Eesti keele hoidmine ja kasutamine loovas eneseväljenduses.

  5. Sotsiaalses keskkonnas tegutsema õppimine.

  6. Suhtlemine kultuurses loovkeskkonnas.

  7. Enesedistsipliini arendamine loovtegevuste kaudu.

  8. Teatrikunsti väljendusvahenditega tutvumine ja kasutamine eneseväljendamiseks.

  9. Õpilaste huvi äratamine teatri kui kunstiliigi vastu.

  10. Kultuurse teatritarbija kujundamine.

  11. Kultuuriruumi laiendamine.

  Selliste eesmärkide elluviimine on aga täna seoses teatriõpetuse puudumisega õpetajate koolituses peaaegu võimatu.

  Eesti Harrastusteatrite Liit võtab endale eesmärgiks toetada igakülgselt kooliteatrite tegevust Eesti koolides. Toetame ja peame äärmiselt vajalikuks alustada õpetajate regulaarset teatrikunstialast koolitust, mis ühendaks õpetajate pedagoogilised teadmised teatrikunsti põhialustega, mis võimaldaksid neil töötada kooliteatri juhendajana üld- ja huviharidus koolides.

  1.4.OLULISEMAD TEGEVUSED JA PROJEKTID

  OLULISEMAD TEGEVUSED

  AASTA

  TEGEVUSTE MÕJU

  EHLi asutamine, organisatsiooni arendamine, liikmeskonna loomine

  1989-2016/PIDEV

  Liikmed mõjutavad üle Eesti kogukondlikku kultuurielu. EHL vahendab ja kogub informatsooni harrastusteatrite valdkonna kohta läbi liikmete ja maakondade kontaktisikute. Läbiviidud projektid ja erinevad koostööprojektid on suurendanud liikmeskonna organisatsioonilist kuuluvustunnet. Paranenud on info liikumine, liikmeskond on teadlikum koolitusvõimalustest ning toimuvatest teatrisündmustest

  Kooliteatrite riigifestivalid

  1982/PIDEV

  Kolmes vanuseastmes toimuv teatrifestival on iga-aastane sündmus, kus saab ülevaate kooliteatrite tegevusest

  Kooliteatrite kirjanduslikud teatriprojetkid

  1996/PIDEV

  Kirjanduse tuvustamine läbi teatrikunsti suurendab huvi kirjanduse vastu üldiselt, hetkel arendab ka õpilaste lugemust. Teatrikunsti aluste koolitus tingimuste loomine kooliteatrite juhendajatele/lavastajatele

  Harrastusteatrite riigifestival

  1997/PIDEV

  Harrastusteatrite tippsündmus täiskasvanute teatritele hetkeseisu hindamiseks ja arengute analüüsimiseks

  Külateatrite festival

  2000/PIDEV

  Valdkondlik sündmus annab esinemisvõimalust ja arendab teatri tegemise taset. Kogemuste vahetamine ja üksteiselt õppimine

  Kodulehe täiustamine

  FB lehe käivitamine

  2002

  2011

  EHLi tegemistest ülevaate andmine kõigile huvilistele

  Sotsiaalmeedia kasutamine PRks

  Harrastusteatrite suvekool

  2002-2006

  2011-2015/PIDEV

  Harrastusteatrite näitlejate ja lavastajate teatrikunsti kompetentsuse kasv läbi

  koolitusevõimaluse loomise. Liikmeskonna suurenemine, tegevuse laiendamine maakondadesse

  Maakondlikud teatripäevad/festivalid kooliteatritele ja harrastusteatritele

  2006/PIDEV

  EHL toetab maakondi speatisalisti või žüriiliikme viibimisega festivalil (rahaline toetus). Sellega on tõstetud teatrikunsti kvaliteeti maakondades. Oluline märksõna on tagasiside

  Harrastusteatrite näitlejate, lavastajate, toetajate tunnustussüsteemi loomine

  2007/PIDEV

  Iga kahe aasta tagant tegijate tunnustamine teenetemärgiga. Üksikisiku tähtsustamine ja tegijate motiveerimine.

  Balti riikide koostöö

  2008-2015/PIDEV

  Balti riikide harrastusteatrite ja Rahvakultuuri Keskuste teatrispetsialistidega uute koostöövõimaluste loomine, teatrikogemuse jagamine

  Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ dokumendi alusdokumendi koostamine

  2013

  Alusdokumendi koostamine koostöös teiste rahvakultuuri valdkondadega parendas keskseltside koostööd ja mõistmist rahvakultuuri valdkonnast tervikuna

  Rahvakultuuri andmebaasi hindamine

  2013-2015

  Olulisel kohal on kogu valdkonna kajastav andmebaas ja selles seotus teiste statistikaandmebaasidega Eestis

  Mentorprogrammi käivitamine

  2013-2017

  Teatrikunsti aluste koolitus igasse maakonda

  Ühisprojektide korraldamine

  I 1993 “Circulus”

  1998-2000

  2003-2004

  2015

  Erinevates maakondades toimuv suvine vabaõhulavastus suurendab harrastusteatri nähtavust, liikmeskonda, ühtekuuluvustunnet ja arendab teatrikunsti aluseid.

  Peamisteks rahastusallikateks on keskseltside tegevustoetused: Rahvakultuuri Keskuse ja Eesti Kultuurkapitali, erinevad projektitoetused Eesti Kultuurkapitali erinevatest sihtkapitalidest, ekspertgruppidest, erinevatest kohalikest omavalitustest, Hasartmängumaksu Nõukogust (EV Kultuuriministeerium, EV Haridus- ja Teadusministeerium), Põhjamaade Ministrite Nõukogu, KÜSK.

  1.5. KOOSTÖÖ JA VÄLISSUHTULUS

  Eesti Harrastusteatrite Liit tegutseb kui keskselts, peamisteks koostööpartneriteks on tema liikmed.

  EHLi liikmeskond katab võrgustikuna peaaegu kogu Eesti. See võimaldab olla indikaatoriks teatud protsesside mõju hindamisel, anda sisendeid nii ettepanekute kui ka tagasisidestusena strateegiate kujundamisesse ja olla heaks kaaskõnelejaks kultuuripoliitika väljatöötamisel erinevatel tasanditel.

  EHLi koostööpartnerid on:

  Kultuuriministeerium

  Rahvakultuuri Keskus

  Haridus- ja Teadusministeerium

  Rahvakultuurivaldkonna keskseltsid

  Maavalitsused, omavalitsuste liidud ja kohalikud omavalitsused

  Eesti Vabaharidusliit

  EMSL Vabaühenduste Liit

  Eesti Teatri Agentuur

  Teatrid

  Eesti Teatriliit

  Eesti Näitlejate Liit

  Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

  Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia

  Fondid ja programmid

  EHL Kuulub mittetulundusühingusse EMSL ja Eesti Vabaharidusliit.

  Eesti Harrastusteatrite Liit on IATA/AITA (Ülemaailmse Harrastusteatrite Liit) ja selle regionaalse alaliidu NEATA (Põhjamaade ja Baltikumi Amatöörteatrite Alianss) liige. Lisaks kuulub Eesti Draamaprojektide Nõukogu EDERED (European Drama Encounters - Rencontres Europeennes de Drama) ühendusse.

 • HETKEOLUKORRA ANALÜÜS Open or Close

  ORGANISATIOONI TUGEVUSED

  ORGANISATIOONI NÕRKUSED

  EHL suudab koondada palju erineva žanri ja tugevusega teatreid

  Informatsiooni liikumine/vahendamine. Kommunikatsioon

  Harrastusteatrid Eestis on aktiivsed. Teatrikunstiga tegelemine sobib erinevatele inimtüüpidele, olulisel kohal on grupitahe – sõpruskond, inimressurss

  Väline turundus. Festivalide väike kajastamine

  Toimib liikmeskonna võrgustik üle Eesti

  Puudub info kõigi valdkondades tegutsevate truppide kohta

  Liikmeskond on aktiivne

  Organisatsiooni arendamine. Liikmeid võiks rohkem olla

  EHL on võimeline kaasama erinevaid teatreid

  Valdkonna killustatus

  Tugevad traditsioonid ja populaarsed ühisüritused

  Erialase haridusega eestvedajate vähesus

  Hästi toimiv büroo, omab kontorit

  Rahvakultuuri spetsialistide ülekoormatus

  Arenev koduleht, FB, meililist

  Puudub valdkonna tugiisik maakonnas

  Oskus kasutada ressursse optimaalselt

  Vahendite nappus

  ORGANISATSIOONI VÕIMALUSED

  ORGANISATIOONI OHUD

  Koostöö

  Harrastustegijate passiivsus. Suhtumine EHLi liikmelisusesse

  Laiapõhjaline kultuurispetsialist

  Vähene teadlikkus

  EMSL, KÜSK

  Juhendajate vähesed oskused/teadmised

  Maakondlik esindaja

  Järelkasvu puudumine

  Koolituste ja kogemuste jagamine

  Teatrite administratiivvõimekus

  Mentorprogrammi jätkamine ja arendamine

  Teatrite kaasamise võimekus

  EHL kui nõustaja

  Bürokraatia

  Organisatsiooni arendamine

  Vähene rahastus riigi poolt

  Liikmete omapanus

   

  Muukeelsed teatrid

   

  Avalikud suhted

   

  Täiskohaga töötajad, (lisa)töötajad

   

  Ühisürituste arendamine

   

  Info mängupaikadest, kostüümidest, dekoratsioonidest

   

  Tunnustamise traditsioonid

   

  2.1.ORGANISATSIOONI HETKEOLUKORRA ANALÜÜSI JÄRELDUSED arengukava 2012-2015 põhjal

  0 – ei käivitunud, 1 – ei õnnestunud, 2 – õnnestus osaliselt/töös, 3 – õnnestus täielikult

  Tegevused

  0

  1

  2

  3

  Eesmärk 1. Tegus ja jätkusuutlik organisatsioon

  Meede 1. Ühine tegutsemine

  Struktuuri ülesehituse analüüs, vajadusel selle muutmine, täiustamine

       

  X

  Liikmete aktiivne osalemine organisatsiooni töös

     

  X

   

  Alaliitude aktiivne osalemine organisatsiooni töös

  X

       

  Leida/valida maakondlikud tugiisikud

   

  X

     

  Andmeside arendamine, uute andmeside võimaluste kasutamine (truppide omavaheline suhtlemine, avatus arengust tingitud muutustele, monitooring e pideva ülevaate loomine maakonna truppide hetkeseisust)

     

  X

   

  Suurprojektide ettevalmistamine (ühiste koostöövormide kasutamine, positiivne kuvand tegusast organisatsioonist, kommunikatsioon)

       

  X

  Liikmete aktiivne loominguline teatrialane tegevus (julgus olla eestvedaja, algataja, vastutaja. Oskus olukordi lahendada. Eestikeelse kultuurikeskkonna arendamine ja ahvatlevamaks muutmine)

       

  X

  Kohtumised truppidega, nende vajaduste ja võimaluste väljaselgitamine ja organisatsiooni tegevusplaanide tutvustamine

       

  X

  Koduleht kui arenev ja muutuv keskkond, järjepidev tegevus kodulehe arendamisel/täiendamisel

     

  X

   

  Mentorprogammi käivitamine

       

  X

  Liikmestruppide tegevusaruanne (veebipõhine aruanne)

  X

       

  Nõustamisvõrgustiku loomine

     

  X

   

  Harrastusnäitlejate andmebaasi loomine

  X

       

  Meede 2. Liidrid

  Olemasolevate eestvedajate kaardistamine

   

  X

     

  Ülevaade tegutsevatest ja võimalikest eestvedajatest

     

  X

   

  Koolitusvajadus ja sellel baseeruv koolitustellimus (eestvedajate hindamine, tagatud kvaliteet, kutsestandardid)

     

  X

   

  Eestvedajate aktiviseerimine ja uute kaasamine (uute truppide sünd, erinevate koostöövormide sünd, olemasolevate truppide värskendamine, osavõtt erinevatest teatrifestivalidest)

     

  X

   

  Diplomilavastus

  X

       

  Koostöö õppeasutustega

     

  X

   

  Koolitustellimus

       

  X

  Täiendkoolitus

       

  X

  Välislavastajate ja –näitlejate kaasamine

       

  X

  Meede 3. Organisatsiooni nägu

  Organisatsiooni atribuutika väljatöötamine ja selle pidev täiustamine ja kasutamine (märgid: liikmemärkide, teenetemärkide väljatöötamine, stiiliraamat, koduleht, administraator)

     

  X

   

  Tunnustamine (väärikate inimeste ja saavutuste hindamine ja meelespidamine, noore tegija märkamine - „märka tegijat“)

     

  X

   

  Liikmemärgid

  X

       

  Sümboolika

     

  X

   

  Meened

  X

       

  Eesmärk 2. Kunstiline tase

  Meede 1. Koolituste korraldamine

  Väljakujunenud koolitusmudel, selle ajakohasuse hindamine (Laiem, eri koolkondade kaasamine, osalejate oskuste ja võimete maksimaalne kasutamine - võimekus huvitavaks rollilahenduseks, loomingulise taseme tõus, hindamine, analüüsivõime)

     

  X

   

  Koostöö tehnilise valdkonna töötajatega: (kunstnikud, valgustajad, butafoor-dekoraatorid, jne.). (oskus kasutada erinevaid tehnilisi võimalusi, tehniliselt keerukamate lahenduste kasutamine, erinevate spetsialistide kaasamine)

       

  X

  Õppereisi korraldamine

  X

       

  Spetsialiseerunud koolituslaagrid

       

  X

  Mentorprogramm

     

  X

   

  Kunstnike, valgustajate, butafoor-dekoraatorite jne. kaasamine loomeprotsessi

     

  X

   

  Meede 2. Festivalide korraldamine

  Festivalide korraldamine (festival kui ideede, kogemuste, oskuste, koolitusvõimaluste ja koosolemisrõõmu vahetamise paik, organisatsiooni teadvustamine)

       

  X

  Festivalide programmide koostamise ja meeskonna moodustamise põhimõtete väljatöötamine (tegusa meeskonna loomine, võimalusterohke festivali toimumise paik, ladus festivali toimimine)

       

  X

  Festivali meeskonna loomine

       

  X

  Festivali toimumise koht, arvesse võttes võimalikult erinevaid mängukohtade võimalusi

       

  X

  Festivali raport

  X

       

  Teatrite ringreisid

       

  X

  Eesmärk 3. Arvestatav koostööpartner

  Meede 1. Koostöö arendamine

  Oma valdkonna järjepidev tutvustamine (riik omab ülevaadet valdkonnas toimuvast, ideede rakendamine ja tulemuste esitlemine, vastastikune usaldus valdkonna rahastamisel)

       

  X

  Koostöö kohalike omavalitsustega (arusaam organisatsiooni poolt hallatava valdkonna tööst, valdkonna oskuste kasutamine KOV töös, valdkonna eestvedajate abistav/täiendav finantseerimine)

       

  X

  Rahvusvahelise koostöö arendamine (tihedam suhtlus, ühiste aluste ja kokkupuutepunktide otsimine ja kasutamine ja kogemuste vahetamine ühises tööprotsessis, ühised koostööprojektid)

       

  X

  Koostöövõimaluste arendamine nii organisatsiooni siseselt kui väliselt

     

  X

   

  Infovõrgustiku loomine

   

  X

     

  Tehnilise teeninduse keskus. Dekoratsioonide rent

   

  X

     

  Kodulava plaanide andmebaas

   

  X

     
 • ARENGUSTRATEEGIA 2016-2025 Open or Close

  3.1.MISSIOON

  Eesti Harrastusteatrite Liidu missiooniks on vaimseid väärtusi hindava ja materiaalseid väärtuseid kasutada oskava inimese kujunemisele kaasa aitamine teatrikunsti kaudu ning tema loomingulise ja tegusa elamiseviisi toetamine.

  3.2. VISIOON

  EHL loob tingimused rahvuskultuuri ja keele väärtustamiseks.

  EHL loob võimalusi erinevatele koostöövormidele nii kodu- kui välismaal.

  EHL avardab teatritegevuse piire ja aidanud kasutusele võtta uusi teatritegevuse vorme.

  EHL toetab teatrikunsti valdkonnas tegutsejate omavahelist suhtlemist ja kontaktide loomist. Kaasanud rahvusvähemused.

  Eesti Harrastusteatrite Liit väärtustab inimeste loomingulist vabadust, katsetamise julgust, innovaatilist mõtlemist ja ideede rakendamist ja meeskonnatööd läbi teatrikunsti.

  PÕHIVÄÄRTUSED

  Oma töö korraldamisel ja eesmärkide seadmisel tugineme sellele, et meie:

  liikmed – on aktiivsed, teotahtelised, rõõmsad, pühendunud inimesed, kes hindavad ja väärtustavad Eesti rahvakultuuri ja teatrikunsti.

  oleme suunatud koostööle – organisatsiooni liikmeskonnal on ühised huvid ning soov teha koostööd nii omavahel kui erinevate partneritega.

  oleme avatud – organisatsiooni tegevused on suunatud nii oma liikmetele kui koostööpartneritele, tegeletakse valdkonnaga tervikuna, osaletakse koostöö- ja arenguprojektides, toimib pidev infovahetus.

  3.3.STRATEEGILISED EESMÄRGID.

  Visiooni saavutamiseks ja missiooni täitmiseks on EHL püstitanud järgmised eesmärgid:

  3.3.1. EESMÄRK Tegus ja jätkusuutlik organisatsioon

  MEEDE 1: Ühine tegutsemine

  MEEDE 2: Eestvedajad

  MEEDE 3: Organisatsiooni nägu

  3.3.2. EESMÄRK Kunstiline taseme tõstmine.

  MEEDE 1: Koolituste korraldamine

  MEEDE 2: Festivalide korraldamine

  3.3.3. EESMÄRK Arvestatav koostööpartner

  MEEDE 1: Koostöö arendamine

  MEEDE 2: Organisatsiooni arendamine

 • TULEMUSED MÕÕTMISE JA HINDAMISE KORD Open or Close

  Eesti Harrastusteatrite Liidu arengukava on koostatud perioodiks 2016-2020. Arengukavas plaanitud tegevuste elluviimise eest vastutavad EHL liikmed ja liikmete poolt valitud juhatus.

  Arengukava tulemuslikkust näitavad püstitatud eesmärkide täitmine, tegevuste plaanipärane elluviimine ja koostööpartneritelt ning liikmetelt saadud tagasiside.

  Tulemusi hinnatakse läbiviidavate küsitluste abil. Nende tulem on ajendiks muudatusettepanekute tegemisel tegevuskavasse või arengukavasse.

  Arengukava vaadatakse juhatuse poolt üle igal aastal üks kord. Aastane detailne tegevuskava ja eelarve koostatakse eelneva aasta IV kvartalis. Vajadusel tehakse arengukavasse muudatusi. Põhimõtteliste muudatuste tegemisel esitatakse uuendatav arengukava kinnitamiseks EHLi üldkogule.

 • ARENGUKAVA JA TEGEVUSKAVA UUENDAMISE KORD Open or Close

  Käesolev arengukava on alus Eesti Harrastusteatrite Liidu juhatuse ja büroo töötajate tegevuste iga-aastaseks planeerimiseks.

  Arengukava elluviimisest tehakse juhatuse poolt kokkuvõtted üks kord aastas üldkogule. Arengukava täiendatakse vastavalt vajadusele.

  Arengukava elluviimisel lähtutakse Eesti riigi pikaajalistest sihtidest kultuuri- ja elukestva õppe valdkonnas.

 • TEATRIHARRASTUSE AJALOOST EESTIS Open or Close

  Esimesi teatriharrastusalgeid võib leida dialoogi ja tegevusega laulumängudes ning kalendri- (mardi-, kadri-, vastla- ning jaanilaulud) ning elusündmustega (eriti pulmades) seotud tavandites.

  1529.a. Tallinna Linnakooli õpilaste avalik etendus, Terentiuse komöödia "Androslanna“, Raekoja saalis.

  Esmakordselt kasutati eesti keelt laval 1784.a. August von Kotzebue (3.05.1761- 23.03.1819) erateatri Revaler Liebhaber Theater’ i rahvatükis "Isalik ootus".

  1865.a. asutatud "Vanemuise" lauluseltsis etendusid Lydia Koidula rahvusaatelised "Saaremaa onupoeg" (1870), "Kosjakased" (1871).

  1871.a. anti esimene teatrietendus ka "Estonia" seltsis Tallinnas (asut. 1865.a.)

  1873.a. Viljandi "Koidus"

  1874.a. Narva "Ilmarises"

  1875.a. Pärnu "Endlas"

  1882.a. Kuressaares.

  1878.a. loodi Tartus A. Wiera juhtimisel esimene püsitrupp.

  Töölisteatreid. Suur menu oli Tallinnas Lutheri vabriku rahvamajas J. Rossfeldti ja A. Umbergi juhtimisel aastail 1908-1914 töötanud näiteringil.

  Aastail 1935/36 tegutses Eesti seltsides harrastusringidest kõige enam näiteringe, 304.

  Uute lavateoste saamiseks korraldas Eesti Haridusliit 1928.a. esimese näidenditevõistluse, kuhu laekus üle 100 käsikirja.

  Teatriharrastus katkes peaaegu täielikult pärast Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt 1940.a.

  1947.a. taastusid esimesed näitetrupid.

  1959.a. korraldati rahvateatrite esimene vabariiklik ülevaatus.

  1956.a. hakati Bernhard Lülle juhtimisel korraldama isetegusteatrite suvekoole.

  Aastail 1968-1992 koolitati harrastusteatrite näitejuhte Tallinna Pedagoogikaülikoolis.

  1986.a. korraldati Viljandis esimene rahvusvaheline harrastusteatrite festival.

  Alates 1980.a. korraldatakse igal aastal erinevais paikades pärast maakondlike ülevaatusi kooliteatrite üleriigilisi festivale.

  1989.a. loodi Eesti Harrastusteatrite Liit (EHL)

  Alates 1997.a. korraldatakse harrastusteatrite (näiteringide) üleriigilisi festivale.
  1997.a. korraldati Viljandis esimene rahvusvaheline nukuteatrite festival "Teater kohvris". Populaarseks on saanud ka õpetajate näitetruppide festivalid (alates 1998.a. Viljandis), rahvusvahelised tänavateatrite festivalid (alates 1996.a. Tallinnas) ja suvised harrastusteatrite suurprojektid. Aastaid on Haapsalu lossipargis etendatud "Valge Daami" lugusid.

  Erilise populaarsuse on omandanud kooliteatrite liikumine. Alates 1980.a. korraldatakse igal aastal erinevais paikades pärast maakondlike ülevaatusi kooliteatrite üleriigilisi festivale.

  Alates 1992.a. on kooliteatrite delegatsioonid osalenud ka Euroopa laste- ja noorte draamakohtumistel.

  1989.a. loodud Eesti Harrastusteatrite Liit (EHL) korraldab üleriigilisi festival ja välissuhtlust. Aktiivset koostööd tehakse koolituse ja riigisiseste festivalide korraldamisel Rahvakultuuri Keskusega. 1991.a. võeti EHL vastu Ülemaailmse Harrastusteatrite Liidu (International Amateur Theatre Association – IATA) liikmeks. Esmakordselt osales Eesti delegatsioon täisliikmena IATA kongressil Ankaras 1995.a. Esmakordselt oli Eesti esindatud harrastusteatrite maailmafestivalil 1999.a. Marokos (Tabivere Huviteater A.-E. Kerge "Per Aspera Ad Astra").

  Alates 1998.a. kuulub EHL Põhja-Euroopa Amatöörteatrite Allianssi (North European Amateur Theatre Alliance – NEATA), mis on Ülemaailmse Harrastusteatrite Liidu (IATA) regionaalne alaliit.

 • EHL tegevuskava ja tulemused aastatel 2016 - 2020 Open or Close
  1. Tegus ja jätkusuutlik organisatsioon
  Meede Tegevus Tulemus ja mõõdik 2016 2017 2018 2019 Vastutaja Märkused ja kommentaarid
  1.1. Ühine tegutsemine 1.1.1.Struktuuri ülesehituse analüüs, vajadusel selle muutmine, täiustamine Positiivne kuvand tegusast organisatsioonist, avatus arengust tingitud muutustele
  monitooring e. pideva ülevaate loomine maakonna truppide hetkeseisust, eestikeelse kultuurikeskonna arendamine ja ahvatlevamaks muutmine, harrastusnäitlejate andmebaasi loomine
  Juhatus, üldkogu, liikmed
  1.1.2. Liikmete aktiivne osalemine organisatsiooni töös Suurprojektide ettevalmistamine, ühiste koostöövormide kasutamine, liikmete aktiivne loominguline teatrialane tegevus, liikmestruppide tegevusaruanne (veebipõhine aruanne) Üldkogu
  1.1.3. Maakondlike tugiisikute leidmine/valimine Kommunikatsioon, julgus olla eestvedaja, algataja, vastutaja, olukordade lahendamise oskus 2016 terve aasta Büroo
  1.1.4. Andmeside arendamine, uute andmeside võimaluste kasutamine Koduleht kui arenev ja muutuv keskkond, järjepidev tegevus kodulehe arendamisel/täiendamisel Büroo, kodulehe administraator Doris Hallmägi
  1.1.5. Mentorprogammi jätkamine Kohtumised truppidega, nende vajaduste ja võimaluste väljaselgitamine ja organisatsiooni tegevusplaanide tutvustamine, nõustamisvõrgustiku täitmine 2016 terve aasta 2017 terve aasta Büroo
  1.2.Eestvedajad 1.2.1. Olemasolevate eestvedajate kaardistamine Ülevaade tegutsevatest ja võimalikest eestvedajatest, eestvedajate aktiviseerimine ja uute kaasamine 2016 terve aasta 2017 terve aasta Büroo
  1.2.2. Koolitusvajadus ja sellel baseeruv koolitustellimus Tagatud kvaliteet, kutsestandardid, III kvartal Büroo Uueks mentorprogrammisk valmistumine ja kokkuvõtete tegemine
  1.2.3. Osavõtt erinevatest teatrifestivalidest Uute truppide sünd, erinevate koostöövormide sünd, külalislavastajate ja –näitlejate kaasamine, hindamine – analüüsivõime
  1.3. Organisatsiooni nägu 1.3.1. Maine kujundamine Organisatsiooni atribuutika väljatöötamine ja selle pidev täiustamine ja kasutamine, liikmemärgid, koduleht 2016 terve aasta 2017 terve aasta Juhatus, büroo, liikmed
  1.3.2. Tunnustamine Väärikate inimeste ja saavutuste hindamine ja meelespidamine, uue tegija märkamine ("märka tegijat"), reglemendi välja töötamine, organisatsiooni liikmete töö ja tegevuse väärtustamine, Tegijate tunnustamine. EHL liikmete tunnistus 2016 terve aasta 2018 terve aasta Juhatus, büroo, liikmed
  1.3.3. Organisatsioon on äratuntav Organisatsioon on nähtav Büroo, liikmed
  2. Kunstiline taseme tõstmine
  Meede Tegevus Tulemus ja mõõdik 2016 2017 2018 2019 Vastutaja Märkused ja kommentaarid
  2.1. Koolituste korraldamine 2.1.1.Koolitusaluste hindamine ja erinevate koolitusprogrammide elluviimine. Lavastajate ja juhendajate koolitus Väljakujunenud koolitusmudel, selle ajakohasuse hindamine, laiem, eri koolkondade kaasamine, õppereisi korraldamine, spetsialiseerunud koolituslaagrid, mentorprogramm Büroo, üldkogu
  2.1.2. Loomingulise taseme tõus Osalejate oskuste/võimete maksimaalne kasutamine - võimekus huvitavaks rollilahenduseks, kogemuste jagamine harrastajalt harrastajale, koostöö professionaalsete lavastajate ja näitlejatega Büroo, juhatus
  2.1.3.Tehniliselt keerukamate lahenduste kasutamine Koostöö tehnilise valdkonna töötajatega (kunstnikud, valgustajad, butafoor-dekoraatorid, jne.), oskus kasutada erinevaid tehnilisi võimalusi, erinevate spetsialistide kaasamine, kunstnike, valgustajate, butafoor-dekoraatorite jne. kaasamine loomeprotsessi Büroo
  2.2. Festivalide korraldamine 2.2.1. Festival kui ideede, kogemuste, oskuste, koolitusvõimaluste ja koosolemisrõõmu vahetamise paik Organisatsiooni teadvustamine, tegusa meeskonna loomine, võimalusterohke festivali toimumise paik, arvesse võttes võimalikult erinevaid mängukohtade võimalusi Büroo, liikmed
  2.2.2. Festivali raport – vaataja mulje Julged loomingulised otsingud ja nende kajastamine meedias Liikmed
  2.2.3. Teatrite ringreisid Huvitavad ja omanäolised loomingulised tulemused, aktiivne kultuurivahetus. Liikmed
  3. Arvestatav koostööpartner
  Meede Tegevus Tulemus ja mõõdik 2016 2017 2018 2019 Vastutaja Märkused ja kommentaarid
  3.1. Koostöö arendamine 3.1.1. Oma valdkonna järjepidev tutvustamine Riik omab ülevaadet valdkonnas toimuvast, ideede rakendamine ja tulemuste esitlemine, vastastikune usaldus valdkonna rahastamisel, valdkonna eestvedajate abistav/täiendav finantseerimine, riik toetab organisatsiooni tegevust, partnerlussuhete rohkus (koostöölepingud) Juhatus, büroo, liikmed
  3.1.2. Koostöö kohalike omavalitsustega Arusaam organisatsiooni poolt hallatava valdkonna tööst, valdkonna oskuste kasutamine KOV töös, rahastajate finantseeringud Üldkogu, liikmed
  3.1.3. Rahvusvahelise koostöö arendamine Tihedam suhtlus, ühiste aluste ja kokkupuutepunktide otsimine ja kasutamine ja kogemuste vahetamine ühises tööprotsessis, ühised koostööprojektid, Büroo
  3.1.4.Koostöövõimaluste arendamine nii organisatsioonisiseselt kui -väliselt Infovõrgustiku loomine Üldkogu, liikmed
  3.1.5.Tehnilise teeninduse keskus. Dekoratsioonide/kostüümide rent, kodulava plaanide andmebaas 2016 terve aasta Liikmed
  3.2. Organisatsiooni arendamine 3.2.1. Lisafinantseeringute leidmine Lisafinantseeringute suunamine töökeskkonna parandamiseks ja uute koostööpartnerite leidmiseks Büroo
  3.2.2. Uute tegutsemisvormide leidmine ja rakendamine Talvekool, kodulehe edasine arendamine, infovõrgustiku loomine 2017 terve aasta